Terapi/Handledning

Psykoterapi

Psykoterapi är en samtalsbehandling som bedrivs av en Leg. psykoterapeut. Psykoterapi kan bedrivas individuellt, med par eller i grupp. Antal samtal varierar. Första besöket består alltid av ett orienterande samtal där vi tillsammans tar reda på vad du behöver hjälp med.

 

Jag arbetar utifrån en helhetssyn på människan som innebär respekt för det unika i varje individ och en öppenhet för existentiella frågor. Grunden i mitt arbete är att arbeta med självinsikt och relationer till andra för att minska psykisk ohälsa. Jag arbetar utifrån psykodynamisk grund med kognitiva inslag, enligt vetenskap och beprövad erfarenhet.

 

Psykisk ohälsa kan uppvisa olika symptom såsom sömnsvårigheter, relationsproblem, koncentrationssvårigheter, rädsla, ångest och oro.

 

Du kan känna behov av samtalsstöd i olika skeden i livet. Några exempel:

•Vid sjukdom eller olycka som påverkar din livssituation

•Depression och ångest

•Livskriser, såsom skilsmässa, arbetslöshet, sorger och förlust

•Relationsproblem i yrkesliv eller privatliv

•Utbrändhet och trötthetssyndrom

•Existentiella livskriser och frågeställningar


Parterapi

 

Tyngdpunkten i arbetet är samtalsbehandling vid samlevnadsproblem som kan gälla kommunikationsproblem, sexuella problem, oenighet kring barnen, otrohet, svartsjuka och skilsmässa.

 

Jag har avtal med kommunerna Stockholm, Nacka, Lidingö, Danderyd, Ekerö, Järfälla och Täby gällande kommunal Familjerådgivning.

Familjerådgivning

Parterapi erbjuder dig och din partner en möjlighet att undersöka och förstå konflikter och problem som ni går igenom. Ni blir mer medvetna om de mönster som uppstår och ser lättare var kommunikationen stannar av eller låser sig och vilka konsekvenserna blir av obalans i parförhållandet.

 

Målet är att få relationen att fungera bättre och att ni tillsammans ökar medvedheten om samspelet i er relation. Att få hjälp att hitta tillbaka till varandra ellar kanske separera på ett så bra sätt som möjligt.

Handledning

Jag erbjuder handledning individuellt och i grupp för ledning och personal inom exempelvis stat, kommun, landsting eller privat verksamhet.

 

Syftet med handledningen är att ge individen eller gruppen möjlighet till reflektion och eftertanke kring sin yrkesroll och att ge möjlighet att lyfta olika frågor kring den, enskilda ärenden eller olika teman. Här lyfter vi gruppens egna erfarenheter och tysta kunskap med målet att i slutändan att öka antalet medvetna val i yrkesrollen.

 

Under handledningen identifierar och reflekterar vi tillsammans kring eventuella problem, bekräftar och inspirerar varandra, löser problem och reparerar eventuella skador. Det blir ett tillfälle att få pysa ut sådant som kanske grott länge och att under experiment, lek och olika övningar nå fram till en bättre arbetsmiljö. Vi utvidgar tänkandet från ”Jag måste försöka att alltid göra rätt” till ”Jag måste försöka förstå vad som sker”.

 

Handledningens mål:

•Att hitta det dynamiska spelet i arbetsgruppen.

•Utveckla den professionella yrkesidentiteten.

•Utveckla den analytiska förmågan samt förmågan till inlevelse.

 

Målgrupp:

Ledning och personal inom skola, vård, omsorg, socialt arbete, psykoterapi, konsultation, organisation, pedagogik, ledarskap och olika utbildningsenheter.